VD BarometernVD Barometern® – en årlig undersökning av svenska vd:ars fokus och syn på viktiga frågor


VD Barometern® genomförs av Straleda tillsammans med Dagens Industri, Alumni och CFI Group. Syftet är att kartlägga hur Svenska vd:ar ser på en rad frågor. Det handlar om var man för närvarande har sitt fokus och hur man ser på sin styrelse, ledningsgruppen och sitt ledarskap. Vi ställer även frågor kring digitalisering, hållbarhet och företagarklimatet i Sverige. Läs mer: www.vdbarometern.se  Kompetensbrist största hindret för tillväxt

  Bristen på kompetent arbetskraft upplevs som det absolut största
  hotet mot framtida lönsamhet. Fyra av tio VD:ar anser att deras företag hindrats från att expandera/ta nya affärer på grund av brist på kompetent arbetskraft. 

  Klimatfrågan har nu fått genomslag i styrelserummet 

  Andelen styrelser som satt upp miljömål för verksamheten ökar snabbast. Miljöfrågan har tydligt ökat i betydelse. VD:arna anser att klimatfrågan är den faktor som kommer att ha störst betydelse för företagandet i Sverige de närmaste 5 åren.

  Otydliga styrelser utan strategisk höjd problem för VD

  Förra årets undersökning visade att ju tydligare krav VD upplever att styrelsen ställer, desto mer sannolikt är det att företagets omsättningsutveckling varit mer positiv. Årets undersökning visar att VD fortfarande upplever att styrelserna inte ställer tillräckligt tydliga krav. VD upplever även i år att styrelsen är stöttande, kompetent och engagerad, men VD:arna uttrycker att de inte tycker att styrelsen håller tillräcklig strategisk höjd.

  VD utvecklar inte sin ledningsgrupp

  Förra årets undersökning visade att de VD:ar som upplever sina ledningsgrupper som bra på att nå uppsatta mål når en bättre vinstmarginal. Ledningsgruppen är ofta VD:s viktigaste verktyg att leda och utveckla verksamheten. Trots att VD:arna upplever att ledningsgruppen är svag på att nå uppsatta mål och genomföra fattade beslut, så lägger man lite fokus på att utveckla gruppen och dess arbetsformer.

  VD:arna vill att regeringen tar tag i integrationsfrågan

  På frågan om vad VD:arna anser vara viktigast att regeringen tar tag i är svaret mycket tydligt: integrationen. Det är extra viktigt i en tid då företagen säger att de har svårt att hitta arbetskraft samtidigt som arbetslösheten ökar.Undersökningen visar också precis som tidigare att VD:arna är missnöjda med företagsklimatet i Sverige.

  Läs mer: www.vdbarometern.se