Strategiimplementering


STRATEGIIMPLEMENTERING


Kraftfull implementering

av strategier

Strategy Implementation


Många företag har en väl genomarbetad strategiplan med tydliga beskrivningar av vägen framåt. Det är däremot sämre ställt med förmågan att gå från ord till handling. Orsakerna varierar men har vanligen en gemensam nämnare: brister i förankring och känsla av ägarskap hos nästa nivå chefer som ansvarar för genomförandet i praktik.


Straleda hjälper till i flera dimensioner av implementeringen av företagets strategier, exempelvis:

  • Vid behov startar vi med en Strategiaudit – Är strategin tillräckligt tydlig och förankrad? Är den konkretiserad så att medarbetarna i organisationen förstår vad de förväntas göra? Hur är kommunikation och uppföljning planerad?
  • Coacha ledning och chefer i att utforma en process som säkrar allt från delaktighet, konkretisering till uppföljning. Genom att förankra strategierna i organisationen, säkerställer vi att mellancheferna känner ägarskap av affärsplanen, vilket ökar kraften i genomförandet av affärsstrategierna.
  • Tydliggöra företagets syfte och existensberättigande och baserat på detta skapa en tydlig prioriteringsgrund för vad som är viktigast på kort och lång sikt.