Executive Coaching


EXECUTIVE COACHING


Individuell ledarutveckling för seniora ledare


Straleda Executive Development Program är ett individuellt utvecklingsprogram för seniora chefer i fyra steg. Under processen formuleras ett antal konkreta utvecklingsmål som sedan följs upp löpande. Parallellt med utvecklingsprocessen får chefen löpande coaching i hens konkreta aktuella utmaningar. Processen drivs normalt över 6 månader och innefattar följande fyra steg:


1. Mitt ledarskap idag – målbild

2. Leda mig själv

3. Leda andra och team

4. Operativt och strategiskt ledarskap


Executive Coaching utgår från chefens behov just nu och fastställer mål för vad vi ska uppnå tillsammans. Utifrån målen ansvarar individen själv för vad denne vill bli coachad på. Vi utvecklar sedan processen successivt beroende på vad som dyker upp under samtalen. Vi använder oss av coachmetoden N-Ö-H-R-A (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Aktiviteter). I coachloggen erbjuds individen att reflektera över processen och artikulera vilka utvecklingssteg som är prioriterade.