Effektiva ledningsgrupper


HÖGPRESTERANDE TEAM


Effektiva ledningsgrupper


Enligt VD barometern pekar man bland annat på tillit och samsyn som centrala framgångsfaktorer för en effektiv ledningsgrupp. Straleda hjälper företag att identifiera vad deras ledningsgrupper behöver utveckla för att organisationen skall nå sina mål.


Vårt angreppssätt för att utveckla ledningsgrupper bygger på följande:

  • Arbetet inleds med en förstudie där vi kartlägger nuläget (syfte, mål, strategi, gruppens mognad och ledarskap). Förstudien innehåller också ett team assessment (Patrick Lencioni) och djupintervjuer med medlemmarna i ledningsgruppen samt ett urval av nyckelpersoner.
  • I utvecklingsarbetet varvas sedan grupputveckling med individuell coaching och uppföljning av efterlevnad av beslut på ordinarie ledningsgruppsmöten.
  • För att få kraft i utvecklingsprocessen arbetar vi alltid utifrån de affärsmål organisationen satt upp och driver ledningsgruppens utveckling utifrån dessa.
  • Utvecklingsarbetet handlar ofta om en kombination av att bygga tillit och fungerande kommunikation samt tydlighet i roller och arbetssätt. Det kan också handla om att tydliggöra syftet med ledningsgruppen, struktur och spelregler för LG-arbetet.
  • Parallellt med utvecklingen av gruppen coachar vi ledningsgruppsmedlemmarna i sitt individuella ledarskap.