Straleda


VI KOMBINERAR STRATEGISK FÖRMÅGA

OCH LEDARSKAP


Straleda är ett konsultbolag som verkar i gränslandet mellan strategi och ledarskap. Vi kombinerar managementkonsultens strategiska analysförmåga med en solid operativ ledarerfarenhet av att utveckla grupper och driva förändring. o

Straleda hjälper sina kunder att implementera affärsplaner, strategier och förändringsprojekt. Vi ser till att organisationer och individer åstadkommer resultat, både i verksamheten och i individens egen utveckling. Bolaget består av ett nätverk av konsulter med lång operativ erfarenhet av att utveckla affärer, individer och organisationer.VÅR FILOSOFI – VI TROR PÅ ATT FORMA HÖGPRESTERANDE LEDARTEAM 

Med strategiskt ledarskap menar vi förmågan att både utveckla långsiktiga strategier och lyckas omsätta detta i praktiken genom ett tydligt ledarskap. Straleda hjälper sina kunder att genomföra strategier och förändringsprojekt genom att koppla ihop utvecklingen av ledare med konkreta affärsmål. Det skiljer oss från andra konsulter inom management och ledarskap, och är grunden för vår affärsfilosofi.

Strategi- och projektmål är hårddata, och ledarskapet mjukvaran som får det att hända ute i organisationen. Vid implementeringen blir det inte alltid som det var tänkt: uppsatta mål nås inte fullt ut eller inom givna tidsramar. Resultaten uteblir trots genomtänkta planer och resurser. Frågan vi ställer är - hur effektivt fungerar det strategiska ledarskapet hos dig?

Vår erfarenhet är att framgångsrika organisationer har en ledningsgrupp som är ett engagerat och högpresterande team. Utmärkande för sådana grupper är att de har samsyn och ett tydligt målfokus, samt förmåga att hantera konflikter, ömsesidigt ansvarstagande och tillit.STRALEDAS ANGREPPSSÄTT BYGGER PÅ ATT KOPPLA IHOP STRATEGI OCH LEDARSKAP

Straledas angreppssätt bygger på att koppla ihop strategi och ledarskap. Genom att kombinera Change Management och utveckling av ledare får vi det att hända. Arbetsprocessen startar i den ledningsgrupp som ansvarar för resultatet. Tillsammans med våra partners utformar vi en utvecklingsprocess för att strategier och planer ska implementeras fullt ut.

Förstudie och analys – Ett uppdrag inleds med att identifiera utmaningar, behov och specifika utvecklingsmål. I analysen identifieras och beskrivs effekten av bristerna i tid och ekonomi.

Identifiera och välja fokus – Utifrån de åtgärder som identifierats för att nå målen prioriteras de som ger mest effekt. Baserat på detta utformas en skräddarsydd utvecklingsprocess.

Förankra, involvera och engagera – En kritisk framgångsfaktor är att tidigt involvera och säkerställa ägarskap bland berörda medarbetare. Efter att prioritering och planering baserat på analysen är genomförd, vidtar en process för att förankra och skapa engagemang i organisationen.

Implementera – I genomförandet stöttas cheferna på plats under hela implementeringsfasen. Det handlar om att kombinera olika metoder, grupputveckling och individuell coaching på ett avvägt sätt.

Kommunicera och förstärka  För att förstärka implementeringen utarbetas en kommunikationsplan. Vi identifierar och utbildar berörda chefer och stärker deras ledarskap. Parallellt coachas nyckelpersonerna samtidigt som de följs upp på sina åtgärdsplaner.ÄGARE/PARTNERS

MATS FRID har 15 års erfarenhet av att som VD driva utveckling i stora och små företag i Sverige och Norden. Under ca 15 år som managementkonsult har Mats jobbat med strategiutveckling och utveckling av VD, ledningsgrupper och ledare. Han fungerar idag som senior rådgivare och hjälper företag att utveckla sina affärer och effektiveten i ledarskapet.

Läs mer


KRISTIAN THERSTHOL har över 15 års erfarenhet från IT- och telekomsektorn i Norden. Han har haft en rad olika positioner inom marknad, försäljning och produktledning i ett flertal högre chefsroller. Kristian har också 10 års erfarenhet som konsult inom management och ledarskap där han genomfört uppdrag avseende strategi och affärsutveckling, förändringsarbete, interim management, utveckling av ledningsgrupper och executive coaching.

Läs mer