KUNDER OCH UPPDRAG


VÅRA KUNDER OCH REFERENSUPPDRAG

Straleda arbetar med kunder inom både näringsliv och offentlig förvaltning i Sverige och internationellt. Gemensamt för våra kunder är att de vill öka tempo och genomslag i genomförandet av sina strategier.REFERENSUPPDRAG

Förbättrat rörelseresultat genom utveckling av ledarskapet


Bakgrund

Affärsområdeschefen i ett rikstäckande installations- och serviceföretag hade en ny och relativt stor ledningsgrupp. De förändringar man beslutat om genomfördes inte fullt ut. Det fanns en stor effektiviseringspotential då organisationen inte arbetade enligt de gemensamma processerna. Organisationen präglades dessutom av en kultur med otydligt ledarskap i organisationen vilket bidrog till att man hade svårt att driva igenom förändringar.


Insats

 • Vi inledde med att utveckla ledningsgruppen till ett effektivare team. Därefter arbetade vi tillsammans med samtliga chefer i bolaget med att genomföra ett effektiviseringsprogram i syfte att spara 32 mkr.
 • Effektiviseringsprogrammet byggde på att vi tillsammans med de regionala ledningsgrupperna drev en utvecklingsprocess där vi identifierade vilka beteenden som krävdes för att åstadkomma effektiviseringen. Vi utvecklade ledningsgrupperna som team och tränade dem i att driva förändring och skapa engagemang.
 • Insatsen gjordes genom gemensamma workshopar och individuell coaching under en två-årsperiod.


Resultat

 • Lönsamhets och effektiviseringsmålet nåddes med god marginal.
 • De olika distriktsledningsgrupperna utvecklade sig som team och framförallt sin förmåga driva utveckling.
 • Det individuella ledarskapet förbättrades, framför allt när det gällde förmågan att vara tydlig. Det ledde också till att några fick förändrade roller.


Affärsplanering


REFERENSUPPDRAG

Utveckling av en handfast strategi och affärsplaneringsprocess


Bakgrund

Kunden saknade en fungerande strategi- och affärsplaneringsprocess vilket ledde till stora utmaningar när det gällde förankring, fokus och långsiktighet. Bristen på fungerande affärsplanering skapade en reaktiv kultur med svårigheter att följa upp verksamheten. Kunde vill ha en strategiprocess som organisationen själva kunde genomföra utan extern hjälp.


Insats

 • Tillsammans med några nyckelpersoner utvecklade vi en struktur med en tydlig process med mallar och verktyg för arbetet.
 • Processen utformades så att medarbetarnas delaktighet i affärsplanen säkrades.
 • Vi bistod kunden vid första affärsplaneringen genom att utbilda och stötta ledningsgruppen i den nya processen.


Resultat

 • Organisationen genomförde processen för andra året 2016 och man upplever nu en mycket tydligare strategisk fokus med konkreta förankrade handlingsplaner genom hela organisationen.REFERENSUPPDRAG

Kraftig tillväxt genom utveckling av ledningsgrupp och chefer


Bakgrund

I ett tekniskt konsultbolag hade ledningen satt upp ett utmanande mål att växa 20 %. Ledningsgrupperna ute i organisationen upplevdes alltför operativa och reaktiva. VD uttryckte oro för chefernas förmåga att lyckas genomföra planen.


Insats

 • Vi identifierade tillsammans med ledningsgruppen vad som krävdes för att klara tillväxtmålet. Det blev tydligt att det saknades förankring, engagemang och samsyn kring den strategi som tagits fram. Grunden till detta var bland annat bristande kommunikation och tillit i ledningsgruppen.
 • Utöver att utveckla ledningsgruppens tillit och kommunikationsförmåga lades fokus på att tydliggöra, förankra och skapa engagemang för de konkreta strategierna.
 • Insatsen gjordes dels genom gemensamma workshopar och individuell coaching.


Resultat

 • Ledningsgruppen utvecklades till en mer engagerad och effektiv grupp med fungerande kommunikation och genomförandeförmåga.
 • Tillväxtmålet nåddes i det ena av de två stora affärsområdena.
 • Andra året utvecklades affärsplaneringsprocessen så att hela organisationen i större utsträckning blev delaktiga i planer och mål.REFERENSUPPDRAG

Kulturtransformation med ökad affärsmässighet i ett forskningsbolag


Bakgrund

Ett specialiserat konsultbolag med 50 % offentligt finansierad forskning och 50 % kommersiella uppdrag behövde öka affärsmässigheten hos sina chefer och ledare för att kunna skapa den tillväxt inom uppdragsforskningen för att utvecklas. Medarbetarna var mycket kompetenta inom sina forskningsområden och organisationen präglades av ett försiktigt ledarskap vilket gjorde det svårt att driva förändring. VD ville skapa en kulturtransformation mot en ökad affärsmässighet.


Insats

 • Vi genomförde ett omfattande program där vi utvecklade ledningsgruppen och samtliga chefer parallellt.
 • Vi utvecklade ledningsgruppens arbetssätt, egen mognad och som grupp, samt identifierade vad som krävdes för att organisationen skulle kunna bli mer affärsmässig.
 • Samtliga chefer genomgick ett årslångt ledarutvecklingsprogram med ett antal grundläggande ledarverktyg, vilka byggde på de ledarprinciper som tagits fram.
 • Vi har nu arbetat med företaget under flera år med kompletterade insatser i form av både individuell coaching och kompletterande workshopar med både ledningsgruppen och samtliga chefer.
 • Insatsen gjordes genom gemensamma workshopar och individuell coaching.


Resultat

 • Ledningsgruppen utvecklades till en mer effektiv grupp med väl fungerande kommunikation och samarbete.
 • En ledarkultur med ökad tydlighet och gemensamt språk har utvecklats vilket lett till ett förbättrat samarbete mellan bolagets chefer.
 • Bolaget växer med 10 % per år.REFERENSUPPDRAG

Utveckling av underpresterande återförsäljare


Bakgrund

Ett industriföretag hade stora problem med en återförsäljare som under flera år underpresterat och nu börjat tappa marknadsandelar. Ägaren som själv arbetade i företaget styrde verksamheten på ett sätt som hämmade utvecklingen. Kunden ville därför ha hjälp med att analysera situationen för att identifiera orsaker och rekommendera åtgärder.


Insats

 • Vi genomförde en analys av företaget genom en kombination av intervjuer och genomgång av processer och styrning.
 • Analysen utvecklades vidare tillsammans med chefen för återförsäljaren som i processen coachades kring hur han kunde förbättra försäljningen.
 • Analysen visade på en bristfällig säljorganisation och säljprocess samt ett svagt ledarskap på grund av att ägaren tagit på sig för många roller.
 • Slutsatserna bearbetades sedan med huvudmännen på industriföretaget tillsammans med återförsäljaren och ett åtgärdsprogram beslutades.


Resultat

 • Ägaren ändrade sin roll och anställde en försäljningschef
 • Den nya försäljningschefen tog fram en fungerande säljprocess och utvecklade marknadsbearbetningen på ett effektivare sätt.
 • Återförsäljaren har nu börjat ta marknadsandelar igen.